Esittely

Taustana: 1990- luvun lopulla Vehniän kylällä koettiin tarvetta omatoimisesti alkaa parantaa kylän viihtyisyyttä mm. vähentämällä yksittäisten kiinteistöjen aiheuttamia hajuhaittoja ja jätevesikuormitusta luontoon, parantaa osaltaan Vehniän kylän elinvoimaisuutta luomalla mahdollisuuksia uusille investoinneille ja työpaikkojen säilymiselle kylässä sekä mahdollistaa asutuksen hallittu laajentuminen.

Ongelmana koettiin mm:
• laatukriteerit täyttävän veden saantia
• koska kyselyjä tonteista oli jatkuvasti, kylälle lisärakentamisen mahdollistamista
• suuria tonttikokoja – tonttikoon pienentäminen kuitenkin niin, että asutuksen vesi- ja jätevesihuolto voitaisiin järjestää aiheuttamatta enempää ympäristöhaittoja
• Laukaan kunnan kyläsuunnitelmaa (mm. rakennuskieltoalueet)
• vaikeuksia varmistaa alueella olevan maatalouden vesihuolto
• pienyritys- ja palvelutoiminnan vähenemistä
• puutteita asumiseen liittyvien ympäristötekijöiden huomioimisessa
• alueella olevien järvien ja lampien virkistyskäytössä säilymistä
• kasvavia kustannuksia pullokaivojen tyhjennyksissä ja omien kaivojen huoltamisessa
• koko vesi- ja jätevesihuollon koordinoimattomuutta ja hajanaisuutta

Parhaiten em. ongelmien poistamiseen koettiin pystyttävän rakentamalla yhteinen vesi- ja jätevesiverkko. Hankkeeseen ryhtymistä edesauttoivat samanaikainen K-S Ympäristökeskuksen ja Laukaan kunnan valtakunnalliseen Haave-projektiin liittyvä Vehniän vesihuollon järjestämisen yleissuunnittelu.

Kylälle päätettiin perustaa vesiosuuskunta, jonka tehtävä olisi rakentaa koko kylän kattava vesi- ja jätevesiverkosto sekä toimittaa verkkoon liittyville talouksille laatuvaatimukset täyttävää talousvedettä ja huolehtia näiden talouksien jätevesien johtamisesta käsiteltäväksi.

Vehniän vesiosuuskunta perustettiin 24.11.1997.

Vesiosuuskunnan esittely (PDF)

JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN VERTAILU (pdf)

Liittyminen vesiosuuskuntaan

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on velvoite liittyä vesihuoltolaitoksen verkkoon, osuuskuntaan ei tarvitse liittyä.
Osuuskunnan sääntöjen 3§:n mukaan osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa kun hakemus on hyväksytty.

Osuuskunnan sääntöjen 4§:n mukaan muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

Toiminta-alue

Laukaan kunta on vahvistanut vesiosuuskunnan toiminta-alueen.

toiminta_aluekartta2016

Sijainti

Pikaviesti

Voit jättää meille pikaviestin ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ei luettavissa? Vaihda Captcha-koodi.

Kirjoita hakusana ja paina enteriä